Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 3 sierż. szt. Maciej Praski

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Niedopełnienie obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na terenie dzielnicy nr III w Lublińcu, a w szczególności rejon ul. Armii Krajowej i ulice przyległe. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Mieszkańcy w rozmawach z dzielnicowym zauważają wagę przedmiotowego problemu w stosunku do ich codziennego bezpieczeństwa.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 LIPCA 2019r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Stale powracający proceder kradzieży rowerów w rejonie miasta Lubliniec.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do zminimalizowania procederu kradzieży rowerów na terenie dzielnicy nr III miasta Lublińca. Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat konieczności prawidłowego zabezpieczania swojego mienia.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Powtarzający się problem nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie dzielnicy nr III w Lublińcu a w szczególności ul. 11go Listopada, Sobieskiego, Żwirki i Wigury na podstawie informacji od mieszkańców rejonu przedmiotowych ulic, informacji zawartych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz spostrzeżeń własnych, jak i ilości przeprowadzonych interwencji.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do znacznego ograniczenia procederu pozostawiania pojazdów zaparkowanych w sposób nieprawidłowy.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Narastający i powtarzający się problem nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie dzielnicy nr III w Lublińcu a w szczególności ul. 11go Listopada, Sobieskiego, Żwirki i Wigury na postawie doniesień od mieszkańców rejonu przedmiotowych ulic, informacji zawartych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz spostrzeżeń własnych, jak i ilości przeprowadzonych interwencji.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do znacznego ograniczenia procederu pozostawiania pojazdów zaparkowanych w sposób nieprawidłowy.