Czy wiesz że....... - Bezpieczeństwo pieszych - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Bezpieczeństwo pieszych

Czy wiesz że.......

Znaki umieszczone w rejonie przejść dla pieszych oznaczają, czy w danym miejscu przejść na drugą stronę jezdni może tylko pieszy czy przez przejście może przejechać także rowerzysta. Za niestosowanie się do obowiązujących przepisów grozi kara grzywny.

Znak D-6 oznacza miejsce przejście tylko dla pieszych. W praktyce oznacza to, że rowerzysta poruszający się ścieżką dla rowerów obowiązany jest zakończyć jazdę i przeprowadzić rower przez przejście.

 

Znak D -6a oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi (podobnie jak pieszy na przejściu). Zabrania się jednak rowerzyście wjeżdżania na przejazd bez należytego upewnienia się, bezpośrednio przed jadące jezdnią pojazdy.

 

Znak D-6b oznacza występujące obok siebie przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. Zarówno piesi jaki i rowerzyści mają w tym miejscu pierwszeństwo przed poruszającymi się po jezdni pojazdami. Powinni też korzystać z przeznaczonych dla siebie miejsc, tzn. piesi winni poruszać się swoim pasem, a rowerzyści swoim.