Narada roczna w lublinieckiej komendzie - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Narada roczna w lublinieckiej komendzie

Data publikacji 25.01.2018

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu odbyła się narada podsumowująca ubiegłoroczną działalność policjantów. W odprawie uczestniczyli, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, włodarze miast i gmin, kierownictwo lublinieckiej komendy, policjanci i pracownicy cywilni.

Dziś po południu, w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu odbyła się narada roczna, podsumowująca działalność jednostki w minionym roku. W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, Burmistrz Woźnik, Wójt Gminy Herby, Wójt Gminy Pawonków, Wójt Gminy Koszęcin, Z-ca Wójta Gminy Kochanowice, Prokurator Rejonowy oraz policjanci i pracownicy cywilni lublinieckiej jednostki Policji.

O godz. 13.00 naradę rozpoczął Naczelnik Wydziału Prewencji złożeniem meldunku Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Romanowi Rabsztynowi. Następnie insp. Rafał Kuter – Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu przywitał zaproszonych gości oraz zgromadzonych na sali policjantów.

W pierwszej części spotkania, szef lublinieckich funkcjonariuszy przypomniał priorytetowe zadania dla służb policyjnych, do których należy między innymi efektywna współpraca ze społeczeństwem, zwalczanie określonych zagrożeń czy poprawa bezpieczeństwa na drogach. W oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną, komendant omówił wyniki pracy i stopień realizacji zadań przez funkcjonariuszy w minionym roku. Komendant omówił działania podejmowane przez lublinieckich policjantów w kierunku uspołeczniania policji, do których zaliczył między innymi funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, realizacje programu Dzielnicowy Bliżej Nas, konsultacje społeczne czy przywrócenie Posterunku Policji w Koszęcinie.

W swoim wystąpieniu komendant podkreślił fakt wykorzystywania przez mieszkańców nowego narzędzia w postaci mapy zagrożeń, czego dowód stanowi ponad 650 zgłoszeń w minionym roku. Szef mundurowych zapewnił zebranych o rzetelnej weryfikacji każdej uzyskanej w ten sposób informacji i podejmowanych działaniach w celu eliminacji stwierdzonego zagrożenia.

W dalszej części prezentacji, komendant przedstawił zebranym cel i zakres funkcjonowania programu „Dzielnicowy bliżej nas”oraz omówił szereg działań profilaktycznych podejmowanych przez funkcjonariuszy KPP, do których zaliczył debaty społeczne, spotkania z seniorami, pogadanki z najmłodszymi mieszkańcami oraz współpracę z mediami.

W dalszej części prezentacji, uczestnicy odprawy zapoznali się z danymi dotyczącymi zagrożenia przestępczością. Spadek ilości przestępstw w tzw. 7 kategoriach ( najbardziej uciążliwych dla mieszkańców ), zabezpieczonych kilka kilogramów narkotyków czy likwidacja nielegalnych salonów gier – napawają optymizmem i świadczą o zaangażowaniu i wysokiej efektywności działań lublinieckich funkcjonariuszy.

Po omówieniu działań pionów kryminalnych komendant omówił sytuację związaną z bezpieczeństwem na drogach powiatu. Po przedstawieniu danych statystycznych omówił rodzaje i zakres działań profilaktycznych jakie w bieżącym roku prowadzić będzie lubliniecka drogówka w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

W końcowej części swojego wystąpienia, komendant podziękował pani prokurator i samorządowcom za dotychczasową pomoc i wsparcie oraz zapowiedział dalsze zaangażowanie i kontynuację działań w roku bieżącym.

Po wystąpieniu komendanta tutejszej jednostki głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali mundurowym za podejmowane działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. W ostatniej części narady głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn. W swoim przemówieniu komendant podkreślił konieczność współpracy lokalnej społeczności z policją jako istotnego czynnika mającego wpływa na poprawę stanu bezpieczeństwa oraz podziękował policjantom za podejmowane w tym zakresie działania.

Na zakończenie, szef śląskiej policji podziękował samorządowcom, prokuratorom oraz policjantom i pracownikom tutejszej jednostki za ogrom pracy umożliwiający jej sprawne funkcjonowanie oraz za zaangażowanie w działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie całego powiatu.

Podsumowując miniony rok pamiętajmy jednak, że nie wystarczą same działania funkcjonariuszy abyśmy mogli czuć się bezpiecznie w domu, w szkole lub na drodze. Ogromny wpływ na poziom bezpieczeństwa ma bowiem postawa każdego mieszkańca, którego reakcja na przypadek naruszenia prawa może wpłynąć na zatrzymanie sprawcy przestępstwa i uniknięcie skutków tego czynu.

 

 • Złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu
 • Roczna narada w KPP
 • Komendant wita gości na naradzie rocznej
 • Wystąpienie komendanta powiatowego
 • Dyrektor Biura Poselskiego zabrał głos na naradzie
 • Kierownictwo KPP z komendantem wojewódzkim
 • Głos zabrał Burmistrz Woźnik
 • Pani Prokurator Rejonowy i Dyrektor Biura Poselskiego
 • Wystąpienie komendanta powiatowego
 • Uczestnicy narady
 • Samorządowcy podczas narady
 • Złożenie meldunku na zakończenie narady